Giżycko - Oficjalna strona miasta

03/12/2020 , 0°C

Burmistrz Giżycka ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

11/10/2016

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania, realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16)

 

Nabór prowadzony będzie w okresie od 6 do 26 października 2016 r.

 

I. Proponowany zakres zadań dla Partnera projektu:

1) współpraca z Gminą Miejską Giżycko – Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

2) wsparcie merytoryczne w opracowaniu działań aplikacyjnych, a następnie na etapie realizacji projektu,

3) wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzania działań objętych projektem,

4) współpraca w realizacji rekrutacji, działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach projektu,

5) współpraca w realizacji działań w ramach projektu na etapie realizacji, między innymi w zakresie objęcia usługami społecznymi rodzin: usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych (związane z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej dorosłych członków rodziny w ramach projektu) takie jak: usługi opiekuńcze dla osób starszych/ osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;

 

II. Informacje o projekcie

1) Grupą docelową są rodziny zamieszkujące Gminę Miejską Giżycką:

2) osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczenia społecznego, w tym m.in. osoby bezrobotne, które znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy) – są to uczestnicy projektu

3) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem).

4) Planowany okres realizacji projektu: 1.06.2017 r. – 31.05.2019 r.

 

III. Wymagania dla kandydatów na Partnera projektu:

1) status podmiotu spoza sektora finansów publicznych,

2) prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy) w oparciu o zakres działań statutowych organizacji.

3) preferowane będą organizacje prowadzące działania w następujących dziedzinach:

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych długoterminowo bądź terminalnie;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– promocji i organizacji wolontariatu;

4) posiadanie odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań Partnera projektu,

5) doświadczenie w zakresie realizacji działań i/lub projektów o podobnym charakterze: z zakresu usług aktywizacyjno- integracyjnych na rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz

6) zgodność działania potencjalnego Partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie i w Konkursie nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16

 

IV. Wymagane dokumenty:

1) Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji potwierdzającego formę organizacyjno-prawną podmiotu

2) Dokument potwierdzające status prawny podmiotu i zakres jego działalności (aktualny statut podmiotu)

3) Oświadczenie dotyczące posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań Partnera projektu,

4) Dokumenty potwierdzające doświadczenie we wskazanym zakresie (zgodnie z doświadczeniem wykazanym w pkt. 3 Formularza)

 

V. Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:

1) zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

2) oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu,

3) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

4) proponowany zakres współpracy z beneficjentem w zakresie przygotowania i realizacji projektu.

 

VI. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

1) wyboru jednego lub więcej Partnerów do realizacji projektu;

2) zmiany okresu realizacji projektu oraz zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu;

3) unieważnienia naboru lub odstąpienia od wyboru Partnera do projektu bez podania przyczyny.

 

VII. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Partnera. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnerów na realizację projektu RPO WIM 11.2.3 „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Giżycko, al. 1 Maja 14, Giżycko, do dnia 26.10.2016 r. do godz. 13.00. Publikacja wyników naboru nastąpi do dnia 28.10.2016 r. do godz. 15.30. Wyniki będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wybrany Partner zostanie dodatkowo poinformowany drogą listową i e-mailową.

 

VIII. Partner, który spełni kryteria przewidziane w niniejszej informacji o naborze Partnerów, zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania zadań i ich podziału, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa.

Z podmiotem wybranym na Partnera projektu zawarta zostanie umowa partnerska, w której szczegółowo określone zostaną obowiązki każdej ze stron umowy.

 

Dodatkowe informacje o konkursie nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/980/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe

 

Załączniki: Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY – POBIERZ 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Autor: Dawid Klukiewicz

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Gru
6
nie
17:00 KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
Gru 6@17:00 – 18:30
KONCERT MIKOŁAJKOWY SMALL BAND
„Na jazzową nutę” KONCERT ZESPOŁU SMALL BAND Niedziela, 6 grudnia o godz. 17.00     Zapraszamy na wyjątkowy koncert mikołajkowy SMALL BAND organizowany z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 6 grudnia o godz. 17:00 na kanale...
Gru
7
pon
całodniowy Mundial Mazuria Giżycko
Mundial Mazuria Giżycko
Gru 7 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
Gru
11
pt
całodniowy Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Tane...
Gru 11 całodniowy
Świąteczno-Mikołajkowa Gala Taneczna 11 grudnia 2020 (piątek) Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku   organizator: Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” wraz z Klubem Tańca Towarzyskiego „Czar Par”Drukuj
Gru
13
nie
całodniowy [ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
[ODWOŁANE COVID-19] JARMARK BOŻ...
Gru 13 całodniowy
JARMARK BOŻONARODZENIOWY i Wigilia na Pasażu 13 grudnia (niedziela) 2020 Pasaż Portowy zgłoszenia wystawców – GCKDrukuj
Gru
19
sob
12:00 CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
Gru 19@12:00 – 14:00
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 ONLINE
CHOINKA ROTARIAŃSKA 2020 Sobota, 19 grudnia w godz. 12.00 – 14.00 SPOTKANIE ONLINE (połączenie przez ZOOM, relacja na żywo na gizycko.tv)   W programie wspomnienia z poprzednich edycji, spotkanie ze św. Mikołajem, wspólne kolędowanie, konkursy...
Gru
31
czw
23:30 [ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na...
Gru 31 2020@23:30 – Sty 1 2021@00:30
[ODWOŁANE COVID-19] SYLWESTER na Pasażu Portowym
SYLWESTER na Pasażu Portowym 31 grudnia 2020 (czwartek) godz. 23.30-00.30 WSTĘP WOLNYDrukuj
Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię Świąt. W specjalnie zaaranżowanej świątecznej scenerii spotkać będzie można Św. Mikołaja, który z pewnością nie...
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku   CZESŁAW MOZIL “Muzyczny Stand-Up” 10 kwietnia 2021...
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września 2020 z powodu stanu epidemii koronawirusa)   Bilety: 100 zł (- 20% z GKM) dostępne...
Lip
15
czw
całodniowy MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
Lip 15 – Lip 17 całodniowy
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
      Impreza przeniesiona na  15-17 lipca 2021 XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 16-19 lipca 2020 Twierdza Boyen (bilety) [ODWOŁANE – COVID-19] Drukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter