Giżycko - Oficjalna strona miasta

26/09/2020 , °C

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

11/08/2015

Od 11 sierpnia 2015 r. sprawami związanymi z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, zajmuje się Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Informacje oraz formularze można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim (parter, pok. nr 7). Dokumenty należy składać z siedzibie Centrum Profilaktyki, al. 1 Maja 14 (budynek Urzędu Miejskiego).

Więcej informacji: .bip.gizycko.pl oraz centrumprofilaktyki.pl.

 

OPIS SPRAWY

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Organem wydającym zezwolenia jest Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw z tym związanych jest p. Dariusz Gajownik.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1. oznaczenie rodzaju zezwolenia
– do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
– powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– powyżej 18% zawartości alkoholu,

2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania

3.numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

4. przedmiot działalności gospodarczej,

5. adres punktu sprzedaży,

6.adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.z 2010r. Nr 136, poz.914, z późn.zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al. 1 Maja 14 (budynek Urzędu Miejskiego)

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, w którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła: 37500 zł w odniesieniu do napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 37500 zł w odniesieniu do napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 77000 zł w odniesieniu do napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnoszą opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Opłata ta jest wnoszona przed wydaniem zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w roku kalendarzowym.

Wymienione opłaty wnosi się do kasy Urzędu pok.101 w godz. 9:00 – 14:00 lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Termin i sposób załatwienia:

1 miesiąc

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 1356)
– uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/24/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2003 r. nr 66 poz. 937)
– uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/25/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2003 r. nr 66 poz. 938)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o udzieleniu zezwolenia lub odmowie udzielenia zezwolenia przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Inne informacje:

Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Giżycka przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Giżycka do 11.08.2015, po tym terminie przez Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/24/03 ustalono, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w najbliższej okolicy:
– szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
– obiektów kultu religijnego
– obiektów sportowych
– jednostek wojskowych

Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/25/03 ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
– przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 100 punktów
– przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 100 punktów

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzajów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia jednorazowe

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na imprezach mogą być wydawane tylko przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1.
oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4. przedmiot działalności gospodarczej,
5. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w kasie Urzędu pok.101 w godz.9.00-14.00 lub na rachunek bankowy :Bank PeKaO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 w wysokości:

1. 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Zezwolenia kateringowe

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłaty:
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Formularze wniosków o wydanie zezwoleń są dostępne na stronach BIP.

bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/282/centrum_profilaktyki_uzaleznien_i_integracji_spolecznej

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Kalendarz wydarzeń

Kwi
12
nie
11:00 Lecki Pchli Targ [ZAWIESZONE DO ...
Lecki Pchli Targ [ZAWIESZONE DO ...
Kwi 12@11:00 – Wrz 27@14:00
      ORGANIZACJA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA – COVID-19 Lecki Pchli Targ Pasaż Portowy Od 12 kwietnia każda druga i czwarta niedziela miesiąca w godz. 11.00-14.00: 12.04.2020, 26.04.2020, 10.05.2020, 24.05.2020, 14.06.2020, 21.06.2020, 12.07.2020, 26.07.2020, 9.08.2020,...
Wrz
1
wt
całodniowy Wystawa prac Joli Grabowskiej S...
Wystawa prac Joli Grabowskiej S...
Wrz 1 – Wrz 30 całodniowy
Wystawa prac Joli Grabowskiej  SYNESTEZJA
Wystawa prac Joli Grabowskiej SYNESTEZJA 1 – 30 września 2020 r. Stajnia z wozownią Twierdzy Boyen   Od 1 września w Twierdzy Boyen można oglądać wystawę “Synestezja” autorstwa Joli Grabowskiej. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu...
Wrz
25
pt
całodniowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Mazurski...
Rajd Rowerowy „Szlakiem Mazurski...
Wrz 25 – Wrz 27 całodniowy
Rajd Rowerowy „Szlakiem Mazurskich Legend” 25-27 września 2020 (piątek-niedziela) organizacja: GOK w KruklankachDrukuj
Wrz
26
sob
całodniowy O czym szumią wierzby – warsztat...
O czym szumią wierzby – warsztat...
Wrz 26 – Wrz 27 całodniowy
O czym szumią wierzby - warsztaty budowania dźwiękowych rzeźb
    Las Miejski, Gajewo k. Giżycka 26 – 27.09.2020 (sobota, niedziela) godz. 11.00-14.00 Wstęp wolny!   Podczas warsztatów uczestnicy poznają teoretyczne wiadomości dotyczące wzajemnych relacji dźwięku i przyrody. Będą słuchać i nagrywać odgłosy natury,...
całodniowy V Marszobieg autyzmu
V Marszobieg autyzmu
Wrz 26 całodniowy
V Marszobieg autyzmu
Marszobieg dla Autyzmu  26 września   Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” zaprasza do wzięcia aktywnego udziału w imprezie organizowanej w ramach światowego dnia świadomości autyzmu, który obchodziliśmy 2 kwietnia.   Szczegóły na...
Paź
1
czw
całodniowy Finał Pucharu Polski klasy Laser
Finał Pucharu Polski klasy Laser
Paź 1 – Paź 3 całodniowy
Finał Pucharu Polski klasy Laser 1-3 października 2020 (czwartek-sobota) jez. Niegocin Port EkomarinaDrukuj
całodniowy Orlen Sport Generacja
Orlen Sport Generacja
Paź 1 całodniowy
Orlen Sport Generacja
    1 października 2020 Stadion MOSiR w Giżycku kultura | zabawa | sport       Drukuj
Paź
2
pt
całodniowy XVII Puchar Polski Żeglarzy Niep...
XVII Puchar Polski Żeglarzy Niep...
Paź 2 – Paź 4 całodniowy
XVII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych 2-4 października 2020 (I edycja 15-17.05, II edycja 19-21.06, III edycja 11-13.09, IV edycja 2-4.10) jez. Kisajno Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki WodnejDrukuj
całodniowy [ODWOŁANE COVID-19] XX Międzynar...
[ODWOŁANE COVID-19] XX Międzynar...
Paź 2 – Paź 4 całodniowy
  ODWOŁANE COVID-19 XX międzynarodowe koncerty muzyki cerkiewnej 2020 Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski Obiekty sakralne, tj.: cerkwie i kościoły w siedmiu miejscowościach (Giżycko, Banie Mazurskie, Bystry, Kruklanki, Wilkasy, Węgorzewo, Wydminy). Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie...
Paź
3
sob
całodniowy [ODWOŁANE COVID-19] Święto Ziemn...
[ODWOŁANE COVID-19] Święto Ziemn...
Paź 3 całodniowy
Święto Ziemniaka 3 października 2020 (sobota) Wzgórze św. Brunona   organizator: Rotary Club GiżyckoDrukuj

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski