Giżycko - Oficjalna strona miasta

15/01/2021

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

11/08/2015

Od 11 sierpnia 2015 r. sprawami związanymi z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, zajmuje się Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Informacje oraz formularze można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim (parter, pok. nr 7). Dokumenty należy składać z siedzibie Centrum Profilaktyki, al. 1 Maja 14 (budynek Urzędu Miejskiego).

Więcej informacji: .bip.gizycko.pl oraz centrumprofilaktyki.pl.

 

OPIS SPRAWY

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Organem wydającym zezwolenia jest Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw z tym związanych jest p. Dariusz Gajownik.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1. oznaczenie rodzaju zezwolenia
– do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
– powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– powyżej 18% zawartości alkoholu,

2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania

3.numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

4. przedmiot działalności gospodarczej,

5. adres punktu sprzedaży,

6.adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.z 2010r. Nr 136, poz.914, z późn.zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al. 1 Maja 14 (budynek Urzędu Miejskiego)

Opłaty:

Za korzystanie z zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, w którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła: 37500 zł w odniesieniu do napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 37500 zł w odniesieniu do napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 77000 zł w odniesieniu do napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnoszą opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Opłata ta jest wnoszona przed wydaniem zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w roku kalendarzowym.

Wymienione opłaty wnosi się do kasy Urzędu pok.101 w godz. 9:00 – 14:00 lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Termin i sposób załatwienia:

1 miesiąc

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 1356)
– uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/24/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2003 r. nr 66 poz. 937)
– uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/25/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2003 r. nr 66 poz. 938)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o udzieleniu zezwolenia lub odmowie udzielenia zezwolenia przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Inne informacje:

Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Giżycka przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Giżycka do 11.08.2015, po tym terminie przez Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/24/03 ustalono, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w najbliższej okolicy:
– szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
– obiektów kultu religijnego
– obiektów sportowych
– jednostek wojskowych

Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/25/03 ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
– przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 100 punktów
– przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 100 punktów

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzajów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia jednorazowe

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na imprezach mogą być wydawane tylko przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1.
oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4. przedmiot działalności gospodarczej,
5. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w kasie Urzędu pok.101 w godz.9.00-14.00 lub na rachunek bankowy :Bank PeKaO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 w wysokości:

1. 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Zezwolenia kateringowe

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłaty:
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Formularze wniosków o wydanie zezwoleń są dostępne na stronach BIP.

bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/282/centrum_profilaktyki_uzaleznien_i_integracji_spolecznej

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię Świąt. W specjalnie zaaranżowanej świątecznej scenerii spotkać będzie można Św. Mikołaja, który z pewnością nie...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po raz 29. Termin wydarzenia przesunięto z 10 stycznia na 31 stycznia 2021 r. W poprzedniej...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie pięknych melodii polskich oraz rytmicznych tańców ludowych i nowoczesnych w wykonaniu naszych rodaków z Wileńszczyzny....
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet z SMALL BAND
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury  zagra dla wszystkich Pań zespół SMALL BAND       Bezpłatne wejściówki będą dostępne w kasie...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku   CZESŁAW MOZIL “Muzyczny Stand-Up” 10 kwietnia 2021...
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września 2020 z powodu stanu epidemii koronawirusa)   Bilety: 100 zł (- 20% z GKM) dostępne...
Lip
15
czw
całodniowy MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
Lip 15 – Lip 17 całodniowy
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
      Impreza przeniesiona na  15-17 lipca 2021 XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 16-19 lipca 2020 Twierdza Boyen (bilety) [ODWOŁANE – COVID-19] Drukuj

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter