Giżycki Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Giżycka. Dzięki Budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Jak to zrobić? Zajrzyj na nasze zakładki poniżej lub odwiedź Biuro Promocji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Giżycku, pokój nr 116 – osobą do kontaktu jest Magdalena Telak: e-mail magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 877 324 137 / 877 324 152.

 

Skład Zespołu ds. GBO 2019:

 1. Dorota Karbownik – Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” w Giżycku
 2. Anna Trześniewska – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku
 3. Elżbieta Kalinowska – Rada Miejska w Giżycku
 4. Magdalena Jurgielewicz – Rada Miejska w Giżycku – Przewodnicząca Zespołu ds. GBO 2019
 5. Marzenna Sroka – Rada Miejska w Giżycku
 6. Arkadiusz Połojański – Urząd Miejski w Giżycku
 7. Jacek Stankiewicz – Urząd Miejski w Giżycku
 8. Grzegorz Witkowski – Urząd Miejski w Giżycku
 9. Maria Borkowska – mieszkanka Giżycka
 10. Olga Uminowicz – mieszkanka Giżycka
 11. Adrian Narbut – Młodzieżowa Rada Miasta Giżycka

GIŻYCKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019

luty 2018 – akcja promocyjna

marzec/kwiecień 2018 – zgłaszanie propozycji projektów

kwiecień 2018 – weryfikacja i opiniowanie projektów

maj 2018 – lokalne spotkania mieszkańców

maj / czerwiec 2018 – głosowanie

lipiec 2018  ogłoszenie wyników

wrzesień 2018 – ewaluacja

 

Propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat: listownie, osobiście lub drogą elektroniczną, w terminie od 1 marca do 6 kwietnia 2018 r. Nie było ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę, propozycję każdego projektu należało złożyć na nowym formularzu określonym przez Burmistrza Giżycka, a zgłoszone projekty musiały dotyczyć wybranej, konkretnej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku. Każda propozycja projektu musiała być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.

 

Kryteria, według których oceniane są złożone propozycje projektów:

 1. Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 2. Teren / obiekt w przypadku inwestycji jest własnością Miasta (z wyłączeniem projektów dotyczących budynków i posesji szkół i przedszkoli oraz z wyłączeniem budynków będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna).
 3. W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenach niebędących własnością Miasta warunkiem rozpatrywania jest posiadanie, przez Gminę Miejską Giżycko, tytułu prawnego do nieruchomości, uprawniającego do realizacji projektu i po zrealizowaniu gwarantującego ogólnodostępność powstałych nakładów inwestycyjnych przez wskazany okres, np. w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a właścicielem terenu.
 4. Zadanie jest możliwe do wykonania w roku, którego dotyczy edycja GBO.
 5. Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Koszt zadania jest realny i mieści się w zakładanej kwocie wydatków dla danej kategorii.
 8. Opis zadania jest jednoznaczny.
 9. Lokalizacja jest jednoznaczna.
 10. Realizacja zadania spełnia wymóg ogólnodostępności:

– projekty inwestycyjne: dostępność dla wszystkich mieszkańców przez cały czas eksploatacji,

– projekt „miękkie” powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowane w przestrzeni publicznej.

 

Terminy spotkań Zespołu ds. GBO:

 1. 31 stycznia 2018 r., godz. 16.00.
 2. 22 lutego 2018 r., godz. 16.00.
 3. 8 maja 2018 r., godz. 16.00.
 4. 9 maja 2018 r., godz. 16.15.
 5. 16 maja 2018 r., godz. 16.00. 
 6. 30 sierpnia 2018 r., godz. 16.00.

 

GŁOSOWANIE

28 maja rusza głosowanie na projekty w ramach GBO 2019, które potrwa do 22 czerwca 2018 r.

Mieszkańcy będą mogli głosować na 29 przedsięwzięć w następujących kategoriach:

– sport – 9 projektów,

– kultura – 4 projekty,

– ekologia – 3 projekty,

– edukacja – 6 projektów,

– infrastruktura, architektura i urbanistyka – 7 projektów.

 

Głosować będzie można w formie:

 • papierowej: na terenie Giżycka wyznaczono następujące punkty, w których giżycczanie będą mogli odebrać kartę do głosowania, a po oddaniu głosu – będą mogli ją tam zostawić:

1)      Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pok. nr 7, parter (Aleja 1 Maja 14, Giżycko),

2)      Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego – pok. nr 116 i 117, I piętro, nad USC (Aleja 1 Maja 14, Giżycko),

3)      Miejska Biblioteka Publiczna – czytelnia dla dorosłych, II piętro (ul. Mickiewicza 35, Giżycko),

4)      Ekomarina Giżycko – w kasie Portu Ekomarina (ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko),

5)      Klub Seniora (ul. Królowej Jadwigi 9b, Giżycko) – UWAGA! W Klubie Seniora karty będzie można odebrać od 4 do 22 czerwca 2018 r.,

 • elektronicznej (poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej: ekonsultacjegizycko.eboi.pl/glosowania),
 • korespondencyjnej: na adres Urzędu Miejskiego, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

Głosowanie odbędzie się według następujących zasad:

 • w głosowaniu udział biorą mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat,
 • każdy mieszkaniec ma do dyspozycji po 10 punktów w każdej z pięciu kategorii,
 • całą pulę 10 punktów w każdej kategorii można przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić na kilka propozycji.

UWAGA! Osoby, które mieszkają w Giżycku, ale nie figurują w zbiorach meldunkowych naszego miasta, również będę mogły głosować, poprzez dołączenie do karty do głosowania „Oświadczenia dot. głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego”.

Takie oświadczenia będzie można odebrać, razem z kartą do głosowania, w wymienionych wyżej pięciu punktach.

UWAGA! W tegorocznej edycji GBO nie będzie możliwości pobrania karty ze strony internetowej.

 

Do zadań koordynatorów w wyznaczonych pięciu punktach będzie należało m.in.:

1) spisanie na karcie do głosowania nr PESEL mieszkańca, który będzie chciał odebrać kartę,

2) przyklejenie na każdej zadrukowanej stronie naklejki ze specjalnym hologramem,

3) wydanie tak oznaczonej karty (nr PESEL + hologram) mieszkańcowi Giżycka.

 

UWAGA! Karta bez nr PESEL, a także bez hologramu nie będzie brana pod uwagę podczas etapu zliczania liczby punktów.

 

Mieszkaniec Giżycka będzie mógł na miejscu wypełnić kartę oraz od razu ją oddać.

Będzie także możliwość odebrania „spersonalizowanej” karty, np. w Ekomarinie i oddania jej, np. w Biurze Promocji UM bądź odesłania listownie na adres Urzędu.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 635/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019, określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania oraz wzoru oświadczenia dotyczącego głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Giżycka.

UWAGA! Przystępując do głosowania na projekty przedsięwzięć w ramach GBO 2019, w szczególności, prosimy o zwrócenie uwagi na treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia nr 635/2018.Archiwum – poprzednie edycje

Aktualności

Głosowanie

Pytania – FAQ

Protokoły posiedzeń Zespołu ds. GBO