Giżycki Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Giżycka. Dzięki Budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Jak to zrobić? Zajrzyj na nasze zakładki poniżej lub odwiedź Biuro Promocji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Giżycku, pokój nr 116 – osobą do kontaktu jest Magdalena Telak: e-mail magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 877 324 137 / 877 324 152.

 

Skład Zespołu ds. GBO 2019:

 1. Dorota Karbownik – Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” w Giżycku
 2. Anna Trześniewska – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku
 3. Elżbieta Kalinowska – Rada Miejska w Giżycku
 4. Magdalena Jurgielewicz – Rada Miejska w Giżycku – Przewodnicząca Zespołu ds. GBO 2019
 5. Marzenna Sroka – Rada Miejska w Giżycku
 6. Arkadiusz Połojański – Urząd Miejski w Giżycku
 7. Jacek Stankiewicz – Urząd Miejski w Giżycku
 8. Grzegorz Witkowski – Urząd Miejski w Giżycku
 9. Maria Borkowska – mieszkanka Giżycka
 10. Olga Uminowicz – mieszkanka Giżycka
 11. Adrian Narbut – Młodzieżowa Rada Miasta Giżycka

GIŻYCKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019

luty 2018 – akcja promocyjna

marzec/kwiecień 2018 – zgłaszanie propozycji projektów

kwiecień 2018 – weryfikacja i opiniowanie projektów

maj 2018 – lokalne spotkania mieszkańców

maj / czerwiec 2018 – głosowanie

lipiec 2018  ogłoszenie wyników

wrzesień 2018 – ewaluacja

 

Propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat: listownie, osobiście lub drogą elektroniczną, w terminie od 1 marca do 6 kwietnia 2018 r. Nie było ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę, propozycję każdego projektu należało złożyć na nowym formularzu określonym przez Burmistrza Giżycka, a zgłoszone projekty musiały dotyczyć wybranej, konkretnej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbanistyka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku. Każda propozycja projektu musiała być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.

 

Kryteria, według których oceniane są złożone propozycje projektów:

 1. Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 2. Teren / obiekt w przypadku inwestycji jest własnością Miasta (z wyłączeniem projektów dotyczących budynków i posesji szkół i przedszkoli oraz z wyłączeniem budynków będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna).
 3. W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenach niebędących własnością Miasta warunkiem rozpatrywania jest posiadanie, przez Gminę Miejską Giżycko, tytułu prawnego do nieruchomości, uprawniającego do realizacji projektu i po zrealizowaniu gwarantującego ogólnodostępność powstałych nakładów inwestycyjnych przez wskazany okres, np. w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a właścicielem terenu.
 4. Zadanie jest możliwe do wykonania w roku, którego dotyczy edycja GBO.
 5. Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Koszt zadania jest realny i mieści się w zakładanej kwocie wydatków dla danej kategorii.
 8. Opis zadania jest jednoznaczny.
 9. Lokalizacja jest jednoznaczna.
 10. Realizacja zadania spełnia wymóg ogólnodostępności:

– projekty inwestycyjne: dostępność dla wszystkich mieszkańców przez cały czas eksploatacji,

– projekt „miękkie” powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowane w przestrzeni publicznej.

 

Terminy spotkań Zespołu ds. GBO:

 1. 31 stycznia 2018 r., godz. 16.00.
 2. 22 lutego 2018 r., godz. 16.00.
 3. 8 maja 2018 r., godz. 16.00.

 Protokoły posiedzeń Zespołu ds. GBO

Pytania – FAQ

Głosowanie

Aktualności

Archiwum – poprzednie edycje